Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Sveikata

„Antėjos laboratorija“ didina savo gretas: nuo šiandien jau ir Lazdijuose!

Visos prastos savijautos priežastys – vos vieno vizito metu ir tik „Antėja laboratori­ja“. Profilaktinės sveikatos prie­žiūros kompanija teikia profesi­onalias gydymo paslaugas gy­ventojams, verslui ir gydymo įstaigoms, o per 40 įmonės pro­cedūrų kabinetų bei medicinos centrų yra išsibarstę plačiai vi­soje Lietuvoje. Vos vakar pir­mas procedūrų kabinetas duris atvėrė ir dar viename naujame taške – Lazdijuose.
„Antėja laboratorija“ var­das linksniuojamas su viena moderniausių ir patikimiausių laboratorijų Baltijos šalyse. Ji pirmoji Lietuvoje įdiegė visiš­kai robotizuotą tyrimų atliki­mo procesų valdymą pagal ISO standartą. Laboratorijos robo­tizavimas – ypač reikšmingas įvykis Baltijos šalių ir Lietuvos sveikatos sistemai, pakėlęs la­boratorinės diagnostikos pas­laugų kokybės lygį iki techno­logiškai moderniausių Vakarų Europos, JAV ir Japonijos tyri­mų centrų.
Sutaupysite savo laiką, nes Lazdijuose esančiame „Antė­ja laboratorija“ procedūrų ka­binete jau atliekami profilakti­niai ir diagnostiniai kraujo ty­rimai, kuriems nereikalingas gydytojo siuntimas. Paėmę kraujo mėginį laboratorijos specialistai Jums iš karto duo­da prisijungimus prie elektro­ninės sistemos, kurioje savo tyrimo kelią – nuo atlikimo iki jo rezultatų – matysite tiesio­giai. Po procedūros kraujo mė­giniai automatizuota linija ke­liauja į reikiamus analizato­rius, o siekiant atlikti papildo­mus tyrimus, yra perkeliami ir saugomi specialiuose šaldytu­vuose.
Lazdijų procedūrų kabi­netas veikia Vilniaus g. 10, I-V 08:00-12:00 val. Už gydy­mo paslaugas atsiskaityti ga­lite grynaisiais pinigais. Klien­tų patogumui „Antėjos labo­ratorija“ siūlo išankstinę re­gistraciją bendruoju klientų aptarnavimo skyriaus telefo­nu – 8 700 55 511 arba el. paš­tu pagalba@kraujotyrimai.lt.
Iki pat vasario 28 d. kvie­čiame pasinaudoti nemoka­mu magnio kraujo tyrimu – tai „Antėja laboratorija“ DOVA­NA Lazdijų klientams naujojo procedūrų kabineto atidary­mo proga!
Brangiausias – laiku neat­liktas tyrimas! Nedelskite ir patikėkite savo sveikatą pro­fesionalams!

Daugiau informacijos rasite www.kraujotyrimai.lt

%d bloggers like this: