Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Nuomonės

Nuomonė. Kovokite, kad patys geriau gyventumėte

Buvęs savivaldybės architektas Ričardas Vyšniauskas.

Architektas Ričardas Vyšniauskas

Šias mano mintis išdėstyti paskatino Antikorupcijos komisijos posėdis, vykęs praėjusių metų gruodžio 29 dieną, apie jame svarstytus klausimus sužinojau iš informacijos viešojoje erdvėje.
Posėdyje buvo paprašyta atkreipti dėmesį į Ričardo Vyšniausko skundą ir pasiūlyta administracijai ir tarybai įsivertinti poreikį ir susiplanuoti lėšas teisės paslaugoms, kad taryba ateinantiems metams skirtų lėšų naujiems teisininkų etatams. Neva vienas Kęstutis Jasiulevičius visko negali atlikti, yra būtina už tokį darbo krūvį jam pakelti algą. Už tokį milžinišką darbą turi būti ir materialinis užmokestis. Nėra normalu, Juridiniame skyriuje nėra teisininkų ir t. t.
Tada iškyla klausimas, o kaip yra su Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi, kur nedirba nė vienas architektas ir nė vienas urbanistas / planuotojas, kai viskam vadovauja specialistai, kurie neturi supratimo apie planavimą, urbanistiką ir pastatų architektūrą, kas daro tiesioginię žalą savivaldybei, architektūros ir planavimo sritims. Ar tai yra normalu, kodėl niekas nekelia šito klausimo? Ar galėtų tinkamai funkcionuoti, pavyzdžiui, Apskaitos skyrius be buhalterių? Koks tada būtų tokio darbo rezultatas?
Antikorupcijos komisija atkakliai visą posėdį bandė įteigti, kad tiek Juridinio skyriaus vedėjas, tiek kiti skyriaus darbuotojai yra perkrauti darbu, dirba ir veža nepakeliamą krūvį, už kurį reikia skubiai pakelti atlyginimus ar išmokėti premijas, kartu pasakydami, kad visiškai suprantama, kad esant tokiai situacijai, reikia savivaldybei samdyti privačią advokatų kontorą „Ellex Valiūnas“, be kurios neįmanoma kovoti su vyr. architektu R. Vyšniausku, ir visai nesvarbu, kiek tai kainuos ir kad jie yra brangiausi advokatai Lietuvoje. Nieks taip ir neįvardino, kokia gi suma buvo ir bus skiriama advokatų kontorai „Ellex Valiūnas“, kad šie įveiktų vyr. architekto pasipriešinimą. Ligšiol jau sumokėta gal 10.000 Eur, gal dar daugiau, nežinia, kiek ta suma išaugs iki teismo procesų pabaigos? Dar pridėkime skiriamas premijas juristams ir dar priimkime keletą juristų – visa tai tam, kad kovotų su vyr. architektu ir jo veikla? Ar visos problemos atsirado ir susiformavo atsiradus vyr. architektui, o anksčiau jų nebuvo arba niekas to nepastebėjo?
Tačiau nieks nepasidomėjo, kaip iš esmės dirba Juridinio skyriaus vedėjas ir jo vadovaujamas skyrius, ar tikrai jie gerai ir nepriekaištingai vykdo savo pareigas, kodėl niekas neiškėlė šio klausimo? Gal tai paranku savivaldybės direktorei ir vadovybei?
Ar nėra taip, kad visa šita susidariusi situacija dėl saulės elektrinių SLD išdavimo neteisėtumo ir visa tai, kas dabar vyksta savivaldybės ginčuose teisme su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI), kas tikrai jau reikalauja labai daug laiko ir dėmesio, pradžioje galėjo būti išspręsta paprastai, išvengiant viso šito liūno? Ar tai nėra būtent Juridinio skyriaus ir pirmiausia skyriaus vedėjo K. Jasiulevičiaus nekompetencija ir nepajėgumas teisingai įvertinti priimamų dokumentų ir įsakymų rezultatų, kuriuos pasirašinėja ir tvirtina direktorė?
Kas atsakingas už tai, kad savivaldybės tarybai buvo parengtas nekompetentingas potvarkis dėl Bendrojo plano (BP) spragos užtaisymo – tas, kas liepė tai daryti, ar tas, kas rengė? Kas būtų atsitikę, jei šis potvarkis būtų pateiktas tarybai ir jis būtų priimtas? Jei yra daroma viskas, kas yra liepiama iš viršaus, visai neįsigilinant į įstatymus, nežiūrint į rezultatus ir pasekmes, ar tai galima vadinti darbu? Ar tai nėra vedėjo tiesioginė atsakomybė kaip specialisto, kuris rengė šį potvarkį ir teikė tarybai? Jei ne Vyriausybės atstovas ir dar kiti asmenys, šis potvarkis dėl BP sprendinių spragos panaikinimo būtų priimtas jau 2020-11-20 arba 2020-11-27. Tačiau tai neįvyko. Žinoma, ne dėl Juridinio skyriaus, ne dėl vedėjo pastangų…
Kaip bus su 2021-01-15 tarybai teikiamu potvarkiu dėl BP spragos ištaisymo, kuriam dokumentus taip pat rengė ir ruošė K. Jasiulevičius, kur dabar prašoma jau ne 5000 kW, o tik 3000 kW? VTPSI, atsakydama į Vyriausybės atstovo, Prokuratūros ir mano užklausas dėl praeitiems posėdžiams teiktų potvarkių tarybai, paaiškino aiškiai, kad:
„Inspekcijos nuomone, nurodytoje 7 punkto dalyje nepakankamai aiškiai reglamentuota, kokia yra saulės šviesos energijos elektrinių, kurių galia nuo 500 kW iki 5000 kW, statybos galimybė BP nustatytose funkcinėse zonose, gali būti interpretuojama įvairiai, nėra schemų, brėžinių ir t. t.“
Tokių faktų galima išvardinti labai daug…
Tame pačiame Antikorupcijos komisijos posėdyje buvo išsakyta komisijos nario Romo Leščinsko mintis, kad asmuo, išdavęs neteisėtą statybos leidimą, turėtų būti įvertintas ir nubaustas. Bet ar taip yra daroma? Kaip žinia, šiuo metu tai daro VTPSI. Labai keistai atrodo, kad komisijos narys nežino realios padėties savivaldybės teisminiuose procesuose ir apie nuobaudas, skirtas pažeidėjams, kurie atsisako mokėti baudas už padarytus pažeidimus, o už tai gauna dar didesnę baudą.
Noriu pacituoti tai, kas užfiksuota komisijos posėdžio protokole:
„Posėdyje kalbėjusi administracijos direktorė I. Šaparauskienė dar akcentavo, be samdytų teisininkų pagalbos tikrai nebuvo galima apsieiti, nes R. Vyšniauskas savivaldybės administraciją tikrai labai apjuodino. Direktorė sakė, kad leidimą saulės elektrinei statyti jis pats ir išdavė, o po to pats ir apskundė. Direktorė apie išduotą leidimą sužinojo daug vėliau.“
Komentuodamas man mestus kaltinimus ir apjuodinimą, galiu tai paneigti, remdamasis VTPSI, STT, Prokuratūros rengtais aktais ir dokumentais, kurių yra tikrai daug. Pripažįstu, jog tikrai atidaviau daug jėgų tam, kad savivaldybės įstatymų pažeidimų grandinę iškelčiau į viešumą.
Štai tik keletas faktų:
VTPSI 2020-10-30 Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmams pateikė ieškinį Nr. (2.34 E)-2D-15833 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2020-03-24 statybą leidžiančio dokumento Nr. LSNS-14-200324-00007 galiojimo panaikinimo ir neteisėtos statybos padarinių pašalinimo“ atsakovėms Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, UAB „Energetikos projektavimo institutas“, UAB „Egrupė“. Teisme pradėta civilinė byla Nr. e2-7331-393/2020.
VTPSI Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamentas patikrino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-29 įsakymo atitiktį teisės aktų reikalavimams bei 2020-11-24 surašė administracinio sprendimo atitikties teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams patikrinimo aktą Nr. TP6-15, kuriuo nustatė, kad įsakymas priimtas pažeidžiant teritorijų planavimą reglamentuojančius teisės aktus. Taip pat VTPSI 2020-12-11 teismui pateikė patikslintą ieškinį byloje Nr. e2-7331-393/2020, taip pat ir dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-29 įsakymo Nr. 10V-1069 „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“ panaikinimo. Patikslintas ieškinys byloje priimtas, byla šiuo metu dar neišnagrinėta.
Inspekcijos TPVPD patikrino savivaldybės administracijos direktorės 2019-11-29 įsakymo atitiktį teisės aktų reikalavimams bei 2020-11-24 surašė administracijos sprendimo atitikties teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams patikrinimo aktą Nr.TP6-15.
Apie ketinamą išduoti statybos leidimą ir elektrinės statybą rajono valdžia žinojo dar iki mano atėjimo į užimamas pareigas, kadangi aš į šias pareigas atėjau dirbti 2019-12-20, o įsakymas dėl žemės paskirties keitimo buvo jau pasirašytas ir direktorės išduotas 2019-11-29.
Mano iniciatyva buvo sustabdytos statybos, SLD ir kitų dokumentų išdavimas 5000 kW elektrinei Panarvės kaime. Ar kas nors apskaičiavo ir įvertino galimus nuostolius, jei ir Panarvėje jau būtų stovėjusi elektrinė, kurios pažeidimai yra identiški kaip Buktos kaime, tik investicijos, atitinkamai ir nuostoliai būtų 5 kartus didesni?
Manau, kad šiuo metu dauguma žmonių savivaldybėje žino visos šitos situacijos esmę ir kaip ji klostėsi nuo pirmos mano atėjimo į savivaldybę dienos, apie mano pasipriešinimą daromiems įstatymų pažeidimams ir to paviešinimą, kovą prieš direktorės ir merės savivaliavimą, ginant architekto profesinę garbę ir principus, visuomenės interesus, ką aš ir dariau iki paskutinės minutės atlikdamas pareigas.
Protokole direktorė kalba apie 5 mėnesių mano prašytą išeitinę išmoką, prieš išmetant mane iš darbo – nesuprantamas teiginys, kadangi iš darbo išėjau ne savo noru ar susitarimu, o tartasi ir nebuvo. Tad iš kur tokios mintys ir kokie gi čia siekiai slypi už šitų įvardintų skaičių?
Visai nesuprantama komisijos nario R. Leščinsko pastaba: „Kad išlaidų galėjo ir nebūti, jeigu Ričardui Vyšniauskui neatsakingai žiūrint į savo pareigas būtų iš karto pastebėta, užfiksuota ir jis būtų nubaustas.“
Išsakyta mintis, lyg būtų pirmą kartą išgirsta ir sužinota apie situaciją su saulės elektrinėmis Lazdijų rajono savivaldybėje, Buktos kaime ir Panarvės kaime, galima pagalvoti, kad komisijos narys nedalyvavo prieš tai vykusiuose keturiuose Antikorupcijos komisijos posėdžiuose dėl elektrinių statybos pažeidimų, kur buvo pažymėta, kad galimos korupcijos apraiškos…
Keistai atrodo Antikorupcijos komisijos svarstymai apie vyr. architekto kompetenciją, kai yra sprendžiamas galimos korupcijos ir neteisingas savivaldybės pinigų panaudojimo klausimas.
Dėl galimos korupcijos ir neteisingų savivaldybės pinigų panaudojimo taip ir liko nepaminėta Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vyr. patarėjo Aisčio Rusteikos išsakyta pozicija šiuo klausimu, kurią aš buvau persiuntęs komisijos nariams.
Apjuodinimas, kurį minėjo administracijos direktorė, mano supratimu, yra tada, kai žmogų ar įstaigą apkaltina ir primeta kažką bloga, iškreipta, prasimanyta, ko jis nėra realiai padaręs. Visi mano atlikti paviešinimai dėl nelegalių statybų ir SLD išdavimų yra pagristi ir šiuo metų įrodyti įvairių valstybinių įstaigų.
Labai apgailestauju, kad visuomenės klaidinimas ir faktų iškraipymas jau atliekamas bendromis pajėgomis, ko nebuvo anksčiau, per pirmuosius Antikorupcijos komisijos posėdžius, išlaikant padorumą ir etiketą, tačiau žalą darote ne man, o sau.
Jūs liksite su tuo, kokią Lazdijų krašto žmonių gyvenimo aplinką pasirinksite – švarią gamtą arba įsileisite tik privačiam kapitalui naudingus objektus, su Kapčiamiesčio rekonstruota aikšte, kuri po rekonstrukcijos yra vėl gėdingos vaizdinės išraiškos, su paminklais, kurie neteisingai statomi, su autobusų stoties, Sporto centro ir kitais projektais, su saulės elektrinėmis, teisingai / neteisingai pastatytomis, su pinigų švaistymu, korupcija ir t. t.
Nereikia kovoti su manimi ir tam švaistyti pinigus. Kovokite, kad geriau gyventumėte patys.

Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su skaitytojo nuomone.

LEAVE A RESPONSE

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

%d bloggers like this: