Nauji mokslo metai Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje

, Algimantas Mikelionis
Nauji mokslo metai Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje

Veisiejų Sigito Gedos gimnazija.

Visai neseniai prasidėję nauji mokslo metai atvertė naują puslapį kiekvienos mokyklos, gimnazijos ar universiteto istorijoje. Su naujomis viltimis, siekiais ir lūkesčiais į mokymo įstaigas patraukė ne tik mokiniai, bet ir mokytojai.
Prasidėję nauji 2017–2018  mokslo metai į Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos klases ir vėl kaip kiekvieną rugsėjį sukvietė mokinius. Deja, jų šiais mokslo metais, kaip ir visame rajone, mažiau. Tenka apgailestauti, bet kiekvienais mokslo metais mokinių skaičius sumažėja vienu klasės komplektu. Nors bendrojo ugdymo klasėse mokinių skaičius mažėja, bet džiugu, kad ikimokyklinio ugdymo skyrių nuo rugsėjo 1 d. lankys 100 ikimokyklinukų. 
Kiekvienais metais švietime atsiranda naujovių, jų bus ir Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje. 
Šių mokslo metų prioritetas – emocinis saugumas, daugiau dėmesio bus skiriama ne tik akademiniams pasiekimams, bet ir kiekvieno mokinio individualiai pažangai, pilietiniam ugdymui, pedagogų kvalifikacijos tobulinimui. Bus  įgyvendinama prevencinė programa „Kurkime saugią mokyklą“. Ši programa skirta visai gimnazijos bendruomenei. Keičiasi mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas, grįžusiems iš užsienio mokiniams sudarytos galimybės ugdytis pagal savo amžių. Šiais metais abiturientai jau galės rinktis brandos darbą. Jis – neprivalomas, prilyginamas mokykliniam brandos egzaminui, tačiau tai nebus egzamino atitikmuo. 
Kaip ir visose Lietuvos mokyklose, ilgėja mokslo metai. Pradinių klasių mokiniams nelieka papildomų atostogų, dienos, skirtos pažintinei, kultūrinei ir meninei veiklai, integruojamos į ugdomąjį procesą per visus mokslo metus. 
Socialinis-pilietinis mokinių veiklos vertinimas įtraukiamas į pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimą. Daugėja ir šiai veiklai skiriamo laiko – ne mažiau kaip 10 valandų. Gimnazijoje skatinama savanorystės veikla. 
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu, bus integruojama į visų dalykų pamokas ir neformalųjį švietimą.
Daug dėmesio bus skiriama dalykinėms konsultacijoms tiek mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, tiek siekiantiems aukštesnių pasiekimų. 
Šiais mokslo metais toliau ypatingas dėmesys bus skiriamas praktinei-tiriamajai veiklai, pamokų organizavimui netradicinėse erdvėse.  
Gimnazija ir toliau dalyvaus projektinėje veikloje, tobulins edukacines aplinkas. Siekiant didinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, 2018 metais bus pradėta įgyvendinti  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonė „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“, „Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo įstaigose Lazdijų rajono savivaldybėje“. Pagal šią priemonę planuojama įrengti modernią gamtos mokslų laboratoriją, 3D klasę. 
2018 m. I ketvirtyje gimnaziją turi pasiekti gamtos ir technologinių mokslų mokymosi priemonės 1–8 klasių mokiniams. 
Žinoma, gimnazija svajoja ir toliau dalyvauti Mokyklų modernizavimo programoje ir gauti finansavimą Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos patalpų modernizavimui.

Komentarai

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:>):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.