Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Isteblišmentas Politika Sveikata

Galimybių paso turėtojams atsiveria daugiau durų

Sparčiai augant COVID-19 ligonių skaičiui gydymo įstaigose, Vyriausybė pritarė papildomoms pandemijos valdymo priemonėms, kurios jau vykdomos dešimt dienų. Nuo rugsėjo 13 d. visos kontaktinės paslaugos teikiamos ir ūkinės veiklos vykdomos bei renginiai organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie atitinka galimybių paso kriterijus. Be galimybių paso, galioja ir kiti dokumentai, įrodantys vakcinacijos, persirgimo, atlikto PGR tyrimo arba greitojo antigeno testo neigiamo rezultato, antikūnų tyrimo teigiamo rezultato faktą įrodantys dokumentai.

Dažniausiai užduodami klausimai ir SAM atsakymai apie naująją tvarką:

– Kurioje vietoje turi būti atlikta galimybių paso (GP) patikra, kai didesniame nei 1500 kv. m prekybinio ploto pastate yra kitos būtinosios paslaugos, leidžiamos aptarnavimui kontaktiniu būdu be GP, pavyzdžiui, vaistinė, optika, banko skyrius?


– Prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą būtina pateikti informaciją (ne mažesnio nei A4 formato matomą užrašą) paslaugų gavėjui apie tai, kad šioje paslaugų teikimo vietoje aptarnaujami tik asmenys, atitinkantys GP nurodytus kriterijus.
GP tikrinimas turi būti atliekamas paslaugų teikimo vietos viduje netoli įėjimo į ją įrengtose vietose, jeigu to dėl objektyvių aplinkybių negalima atlikti lauke, ir kai užtikrinama, kad iš tokios vietos, neatlikus patikrinimo, nebus galima patekti toliau į paslaugų teikimo vietas.
Jeigu paslaugų teikimo vietose, prekybos centruose, veiklą vykdo keli paslaugų teikėjai, aptarnaujantys asmenis, turinčius GP, ir asmenis, neturinčius GP, šių asmenų srautai bendrose paslaugų teikimo vietų, prekybos centro erdvėse (pavyzdžiui, prekybos centro koridoriuose, vestibiuliuose ir kt.) būtų atskirti.

– Kur mažose parduotuvėse, kai dirba vienas arba du asmenys, tikrinti GP?
– Prie įėjimo arba paslaugų gavėjui užėjus į paslaugų teikimo, prekybos vykdymo vietą. Kai to dėl objektyvių aplinkybių negalima atlikti, paslaugų teikimo, prekybos vietos viduje netoli įėjimo gali būti įrengta vieta, kur atliekamas tikrinimas. Tokiu atveju turi būti užtikrinama, kad iš tokios vietos, neatlikus patikrinimo, asmuo nepateks toliau į paslaugų teikimo, prekybos vykdymo vietą.


– Kaip atliekama GP tikrinimo procedūra, ar tinka vizualinė patikra, ar tik skanavimo būdu?
– Tinka ir vizualinė patikra, nes ne tik GP yra priimamas, bet ir kiti dokumentai: ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas ar kitas ne ES šalies skaitmeninis pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą, asmens sveikatos priežiūros įstaigų išduotos pažymos, išrašai iš e.sveikatos.

– Kaip patikrinti dokumentus, kurie neturi skanuojamų kodų?
– Vizualiai.

– Ar be GP atėjusį klientą galima aptarnauti taip: siunčiamas internetinis pasiūlymas ir jis po kelių minučių ateina atsiimti nekontaktiniu būdu?


– Jei prekyba vykdoma nuotoliniu būdu, o atsiimti prekę gali asmenys ir su GP, ir be jo, prekės atsiėmimo vietose turi būti užtikrintas privalomas kaukių dėvėjimas ir kitų COVID-19 ligos prevencijos priemonių laikymasis, tokios atsiėmimo vietos negali būti ten, kur lankosi asmenys tik su GP. Atsiėmimo punktuose draudžiama prekyba ar kita nesusijusi su nuotoline prekyba veikla. Prekių užsakymas atsiėmimo vietoje nėra leidžiamas.

– Ar prekybos centre galima pirkėjus aptarnauti su nešiojamais aparatais lauke prie durų? Ar jie gali atsiskaityti kortele / grynaisiais, ar visai negalima parduoti prekių?
– Galima, tačiau privalo būti aptarnaujami tik GP turintys asmenys. Atsiskaitymas turėtų vykti be kontakto su pardavėju.

– Ar galima aptarnauti klientą, jei kontaktas trunka trumpiau nei 15 min.?
– Nėra numatyta kontakto trukmė, o tik kontakto faktas.


– Išimtys taikomos tik šioms veikloms (tik šios veiklos galimos be galimybių paso):
a) smulkaus remonto paslaugų užsakymas, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min.;
b) finansinės paslaugos, kai išmokamos ir pristatomos pensijos ar kitos socialinės išmokos, kitos būtinosios finansinės ir privalomojo draudimo paslaugos, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min., taip pat elektroninių ryšių paslaugos, kurios reikalingos norint įgyti galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis.
Jei šių paslaugų teikimo vietos yra prekybos centruose, didesniuose nei 1500 kv. m, patekimas į šias paslaugų teikimo vietas turi būti užtikrintas taip, kad nesimaišytų asmenų, turinčių GP ir neturinčių GP, srautai.

– Ar prekybos centro viduje privaloma vaikščioti su kauke?


– Kai prekybos centre ar kitose paslaugų teikimo vietose aptarnaujami asmenys tik su GP (kaip ir daugelyje kitų vietų), kaukių dėvėjimas yra neprivalomas, bet labai rekomenduojamas. Paslaugų teikimo ir prekybos vietose, kuriose aptarnaujami asmenys ir be galimybių paso, kaukių dėvėjimas yra privalomas.

– Kokio dydžio bauda yra patekusiam be GP arba su padirbtu GP?
– Kad asmenys be GP nepatektų į veiklos vykdymo vietą, kurioje, pagal LRV nutarimą, gali būti aptarnaujami tik asmenys su GP, turi užtikrinti veiklos vykdytojas. Atsakomybė veiklos vykdytojui – vadovaujantis LR administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnio 4 dalimi, visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas, sukėlęs pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms, padarytos karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, riboto karantino metu, taip pat susidarius ekstremaliajai situacijai ar ekstremaliajam įvykiui, jeigu ekstremalioji situacija ar ekstremalusis įvykis kelia pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.
Už dokumentų klastojimą gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė. Tokiu atveju kviečiama policija.

– Ar privalomos kaukės darbuotojams parduotuvėse, kur bus tikrinamas GP?


– Jeigu veikla vykdoma su galimybių pasu (aptarnaujami asmenys su GP), kaukės darbuotojams rekomenduojamos.

– Jei prekybos centre veikia asmens sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės ar kitos vietos, kurioms taikomos išimtys dėl patekimo su GP – kaip į jas patekti?
– Jeigu prekybos centro bendras prekybos plotas neviršija 1 500 kv. m ir jame vykdomos Nutarimo Nr. 152 31.1 papunktyje nurodytos veiklos, į prekybos centrą galima bus patekti be GP. Kitais atvejais prekybos centre, kurio plotas didesnis nei 1 500 kv. m, bus aptarnaujami asmenys tik su GP.

– Ar prekybos centruose, kuriuose priimami asmenys tik su GP, bus būtina dėvėti kaukes?
– Neprivaloma, tačiau kaukių dėvėjimas labai rekomenduojamas. Prekybos centrai, prekybos ir paslaugų teikimo vietos gali nusistatyti savo tvarką dėl asmens apsaugos priemonių dėvėjimo.


– Ar vaistinėse būtinas kaukių dėvėjimas?
– Kaukės vaistinėse privalomos visiems, kadangi vaistinės gali aptarnauti lankytojus ir su GP, ir be GP.

– Ar galimybių pasas yra reikalingas atvirose erdvėse teikiamoms paslaugoms, prekybai ir ūkinei veiklai, jei aptarnaujama daugiau nei 500 asmenų?
Galimybių pasas nėra reikalingas teikiant paslaugas, vykdant prekybą ar ūkinę veiklą atvirose erdvėse visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kiek asmenų yra aptarnaujama. Asmenų skaičiaus ribojimas iki 500 taikomas tik atvirose erdvėse organizuojamiems komerciniams ir nekomerciniams kultūros, pramogų, sporto renginiams, šventėms, mugėms, festivaliams ar kitiems tam tikrą laiką trunkantiems organizuotiems žmonių susibūrimams viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku.

VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOS, KURIOSE APTARNAUJAMI TIEK GALIMYBIŲ PASĄ TURINTYS, TIEK JO NETURINTYS KLIENTAI

– Kiek asmenų gali sėdėti prie vieno staliuko viešojo maitinimo įstaigose, teikiančiose paslaugas tiek galimybių pasą turintiems, tiek jo neturintiems klientams?
– Asmenys be galimybių paso viešojo maitinimo įstaigose gali būti aptarnaujami tik atvirose erdvėse. Jei viešojo maitinimo įstaigose aptarnaujami klientai tiek su galimybių pasu, tiek be jo, prie vieno stalo gali būti ne daugiau nei 5 asmenys (išskyrus šeimos narius ar vieno namų ūkio narius), nepriklausomai, ar jie turi galimybių pasą, ar jo neturi.


– Ar viešojo maitinimo įstaigose, aptarnaujančiose tiek galimybių pasą turinčius, tiek jo neturinčius klientus, privaloma dėvėti apsaugines kaukes, laikytis saugaus atstumo?
– Viešojo maitinimo įstaigose aptarnauti klientus tiek su galimybių pasu, tiek be jo yra leidžiama tik atvirose erdvėse. Yra rekomenduojama, bet neprivaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Laikytis 2 m atstumo nuo kitų lankytojų būtina.

– Ar viešojo maitinimo įstaigos, aptarnaujančios tiek galimybių pasą turinčius, tiek jo neturinčius klientus, gali teikti maitinimą savitarnos principu?
– Ne, teikti maitinimą savitarnos principu, kai maistą įsideda patys lankytojai, yra draudžiama. Asmenys be galimybių paso viešojo maitinimo įstaigose gali būti aptarnaujami tik atvirose erdvėse.

VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOS, KURIOSE APTARNAUJAMI TIK GALIMYBIŲ PASĄ TURINTYS KLIENTAI

– Ar viešojo maitinimo įstaigose, kuriose aptarnaujami tik klientai, turintys galimybių pasą, privaloma dėvėti apsaugines kaukes, laikytis saugaus atstumo?
– Tose viešojo maitinimo įstaigose, kuriose aptarnaujami tik galimybių pasą turintys klientai, nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėjimas nesėdint prie stalo, saugaus 2 m atstumo laikymasis nuo kitų lankytojų yra rekomenduojami.


– Kiek asmenų gali sėdėti prie vieno staliuko viešojo maitinimo įstaigose, teikiančiose paslaugas tik galimybių pasą turintiems asmenims?
– Viešojo maitinimo įstaigose, aptarnaujančiose tik klientus, turinčius galimybių pasą, žmonių skaičius prie stalo nėra ribojamas.

– Ar viešojo maitinimo įstaigos, aptarnaujančios tik galimybių pasą turinčius klientus, gali teikti maitinimą savitarnos principu?
– Taip, teikti maitinimą savitarnos principu, kai maistą įsideda patys lankytojai, yra leistina.

– Ar viešojo maitinimo įstaigose, aptarnaujančiose tik galimybių pasą turinčius klientus, asmenys, neturintys galimybių paso, galės užsisakyti maisto išsinešti?
– Taip, asmenys, neturintys galimybių paso, galės užsisakyti maisto išsinešti. Maistą pasiimti bus galima specialiai tam įrengtose patalpose ar vietose, atskirtose nuo patalpų, kuriose aptarnaujami klientai, turintys galimybių pasą. Tuo siekiama valdyti galimybių pasą turinčių ir neturinčių žmonių srautus.

– Ar galimybių paso neturinčiam klientui, atvykusiam pasiimti maisto išsinešti, privaloma dėvėti apsaugines veido kaukes, laikytis saugaus atstumo ir pan.?
– Taip, atvykus pasiimti maisto išsinešti, galimybių paso neturintiems klientams privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Jei atvykus užsakymo dar reikia šiek tiek lukterti, tai daryti ne ilgiau nei 15 min. arba palaukti kitoje erdvėje (pavyzdžiui, lauke). Taip pat, įėjus į patalpas, būtina laikytis saugaus 2 m atstumo.
Už reikalavimų nesilaikymą administracinė atsakomybė taikoma paslaugos teikėjui. Baudos dydis – nuo 1500 iki 6000 eurų.

Parengta pagal SAM informaciją

%d bloggers like this: