Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Politika

Smulkieji ūkiai jau suprato bendradarbiavimo naudą

Paraiškose paprašyta bendra paramos suma yra beveik puse milijono Eur didesnė, nei numatyta skirti šiuo paraiškų teikimo etapu. (Freeimages.com/N. Brown nuotr.)

Nuo rugsėjo 2 d. iki spalio 31 d. buvo priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“. Šiuo paraiškų teikimo etapu aktyviausi buvo ūkininkai, o tai tik parodo, kad jie supranta bendradarbiavimo svarbą, siekdami tapti konkurencingais rinkos dalyviais ir didinti savo pajamas.

Pritrūko 80 tūkst. Eur
Per du paraiškų priėmimo mėnesius buvo pateiktos 48 paraiškos. Priemonės veiklos srities įgyvendinimo taisyklės numato, kad paraiškas galėjo teikti kaimo vietovėje veikiantys smulkieji ūkininkai, smulkieji miško valdytojai, labai mažos įmonės ir fiziniai asmenys nuo 18 metų. Paramos paraiškas jie privalėjo teikti kartu su partneriais.
Susumavus pateiktų paraiškų rezultatus paaiškėjo, kad aktyviausi šįkart buvo ūkininkai – jie pateikė net 39 paraiškas. Iš juridinių asmenų gautos devynios paraiškos.
Šiam paraiškų teikimo etapui skirta 3 407 158 Eur paramos. Vis tik paraiškose paprašyta bendra paramos suma yra beveik puse milijono Eur didesnė – iš viso pareiškėjai prašo 3 894 092 Eur.
Po atlikto pirminio paraiškų vertinimo paraiškų atitikties vertinimas buvo atliekamas 44 paraiškoms. Viena jų nesurinko privalomojo mažiausio balų skaičiaus – 40, tad paraiškų pirmumo eilėje atsidūrė 43 paraiškos. Nustatyta, kad paramos pakanka 37 pareiškėjams, surinkusiems 45–75 atrankos balus.
Likusiems šešiems pareiškėjams, surinkusiems 40 atrankos balų, paramos pakanka tik iš dalies, todėl Nacionalinė mokėjimo agentūra, vadovaudamasi KPP administravimo taisyklėmis, jau kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją dėl papildomų lėšų skyrimo šioms paraiškoms.
Bendra pirmumo eilėje atsidūrusių pareiškėjų prašoma paramos suma šiuo metu sudaro 3 490 717 Eur. Užtikrinti pilną visų pirmumo eilėje atsidūrusių projektų finansavimą pritrūko 80 tūkst. Eur paramos.

Kaip dalijami balai?
Paraiškos vertintos pagal atrankos kriterijus. Už atitiktį nurodytiems atrankos kriterijams buvo skiriamas atitinkamas balų skaičius ir sudaroma paraiškų prioritetinė eilė.
Jeigu pareiškėjo pateiktame projekte yra numatyti 5 ir daugiau dalyvių, jam suteikiama 30 balų. Kai dalyvių skaičius yra nuo 3 iki 4, – 30 balų. Įtakos taip pat turi projekte dalyvaujančių subjektų ekonominio dydžio vidurkis (taikoma smulkiesiems ūkiams), valdų dydžio vidurkis (taikoma smulkiesiems miško valdytojams) ir veiklos trukmės vidurkis (taikoma labai mažoms įmonėms ir (ar) fiziniams asmenims). Kai ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte, vidurkis svyruoja nuo 4000 Eur iki 4999 Eur, pareiškėjui suteikiama 15 balų, nuo 5 000 Eur iki 6 999 Eur, – 10 balų. Kai miško valdų dydžio vidurkis yra nuo 1 ha iki 3 ha įskaitytinai, pareiškėjui suteikiama 15 balų, nuo 3 ha iki 7 ha, – 10 balų. Kai vykdomos veiklos trukmės vidurkis yra daugiau nei 5 metai, pareiškėjui suteikiama 15 balų, nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai, – 10 balų.
Jeigu pareiškėjo projektas yra susijęs su gyvulininkystės, sodininkystės ir daržininkystės, uogininkystės, miškų ūkio ar kaimo turizmo plėtra ir, įgyvendinus projektą, pajamos iš numatyto sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų, pareiškėjui suteikiami 25 balai. Tais atvejais, kai projektas yra susijęs su klimato kaita ir su aplinkosaugos veikla, pareiškėjui suteikiama 10 balų.
Jeigu įgyvendinus projektą kiekvieno jame dalyvaujančio subjekto pajamos padidės daugiau nei 20 proc., pareiškėjui suteikiama 20 balų.

Finansuojamos išlaidos: nuo maitinimo iki žemės ūkio technikos
Remiantis priemonės veiklos srities įgyvendinimo taisyklėmis, didžiausia galima paramos suma vienam projektui yra 90 tūkst. Eur. Didžiausias galimas paramos intensyvumas, įsigyjant projekto bendrąsias išlaidas, siekia 100 proc., prašant kompensuoti verslo plano įgyvendinimo išlaidas, – 60 proc., o tais atvejais, kai verslo planas įgyvendinamas smulkiesiems ūkiams bendradarbiaujant gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriuose, numatyta kompensuoti iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
Pagal priemonės veiklos sritį remiamas smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas, organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą. Į tinkamų finansuoti išlaidų kategoriją patenka einamosios bendradarbiavimo išlaidos: susitikimų organizavimas, patalpų nuoma, kelionės išlaidos (tik Lietuvoje), kuro pirkimo ir (ar) visuomeninio transporto išlaidos, kanceliarinės išlaidos, maitinimas. Tiesa, tokios išlaidos gali sudaryti tik iki 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM. Taip pat finansuojama nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga; naujos N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės; nauja kompiuterinė ir programinė įranga, skirta projekto reikmėms; nauji technologiniai įrengimai, nauja technika ir įranga, skirta projekto reikmėms (prie šios kategorijos negali būti priskirti jokie lengvieji automobiliai); (ūkio) paskirties pastatų naujos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos; infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimo (privažiavimo prie sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (ar) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų) išlaidos; nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga, išskyrus medienos vežimo keliais techniką; dirvos paruošimo miško želdiniams/žėliniams mechanizmai.
Parama finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

%d bloggers like this: