Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Gamta

Naujausios žinios apie miškininkystės ir agroverslų inovacijas

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija savo ištakas skaičiuoja nuo 1927 m., kai buvo įsteigta aukštesnioji miškininkystės mokykla. 2002 m. įgijus naują aukštosios mokyklos statusą, kolegijos veikla labai suintensyvėjo. Greta gilias tradicijas turinčios miškininkystės specialybės pradėjo veikti naujos studijų programos: Želdynų dizainas, Sodininkystė, Žemėtvarka, Hidrotechninė statyba bei Kadastriniai matavimai ir nekilnojamojo turto vertinimas. ES struktūrinių fondų lėšomis modernizuojama mokymo bazė, tobulinama specialistų rengimo metodologija.


Kolegijos veikla neapsiriboja vien studijų organizavimu. Plačiu mastu vykdoma konsultacinė veikla, organizuojami specialistų kvalifikacijos tobulinimo bei perkvalifikavimo kursai, atliekami tiriamieji darbai, plėtojami tarptautiniai ryšiai.
Kolegijoje ypač daug dirbama vykdant fondų finansuojamus projektus. Pastaruoju metu kolegija vykdo KPP 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą „Žinių perdavimas ūkininkams ir miško savininkams siekiant formuoti profesinius įgūdžius miškininkystės ir agroverslų veiklose“, Nr. 14PM-KK-17-1-00099.
Lietuvoje, kaip ir visoje ES erdvėje, sodininkystė, daržininkystė ir želdininkystė tampa prioritetinėmis žemės ūkio sritimis. Joms skiriamas dėmesys ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programoje. Joje nurodoma, kad šis verslas turi tapti alternatyva kitoms tradicinėms ūkininkavimo formoms, ypatingai mažuose ūkiuose. Bendroje žemės ūkio politikoje raginama remti vietos vaisių ir daržovių rinkų bei trumpųjų tiekimo grandinių vystymą ir taip užtikrinti šviežių produktų tiekimą. Vaisių ir daržovių augintojai skatinami labiau orientuotis į rinką, diegti inovacijas, gerinti rinkodarą bei produktų kokybę ir labiau atsižvelgti į gamybos aplinkosauginius aspektus.
Vietos ir regioninė gamyba bei rinkodara padeda kurti ir plėsti ekonominę veiklą bei darbo vietas kaimo vietovėse. Sodininkystė, daržininkystė bei dekoratyvinių augalų medelynai labai efektyviai prisideda prie kaimo socialinių problemų sprendimo, nes reikalauja daug žmogiškųjų išteklių ir sukuria daug darbo vietų. Vienas darbuotojas vidutiniškai prižiūri nuo 3 iki 6 hektarų sodo ar medelyno, pavyzdžiui, grūdų auginimu užsiimančiuose ūkiuose vienas darbuotojas gali prižiūrėti iki kelių šimtų hektarų plotą, todėl šiame sektoriuje dirbantys darbuotojai ypač svarbūs tų teritorijų ekonomikai, kuriose nedarbo lygis yra didesnis.

Vykdomo projekto tikslas – suteikti kaimo žmonėms žinių apie tvarų, subalansuotą ūkininkavimą miškininkystės, žemės ūkio ir gyvulininkystės sektoriuose. Planuojama visose šalies savivaldybėse organizuoti mokymus šiomis temomis.

Dekoratyvinių augalų auginimas. Kursų dalyviams suteikiama žinių apie dekoratyvinių augalų agrobiologinius poreikius. Išklausiusieji kursus gebės organizuoti dekoratyvinių augalų sėklų rinkimą, laikymą, galės planuoti ir organizuoti miško, dekoratyvinių bei sodo sodmenų išauginimą, laikymą, transportavimą, realizavimą, mokės paruošti realizacijai medelyno produkciją.

Verslinis mažai paplitusių daržovių auginimas. Kursų dalyviams suteikiama žinių apie sodininkystės ir daržininkystės būklę ir perspektyvas Lietuvoje, retųjų daržovių agrobiologinius poreikius, derlingumo formavimo principus, saugios ir kokybiškos sodininkystės ir daržininkystės produkcijos principus.

Verslinis aviečių ir gervuogių auginimas. Išklausiusieji kursus gebės taikyti šiuolaikines aviečių ir retųjų uogų auginimo technologijas.

Aplinkos apsauga žemės ūkyje. Išklausiusieji kursus gebės taikyti agrarinio kraštovaizdžio, biologinės įvairovės apsaugos priemones, ūkininkauti išvengiant paviršinio ir požeminio vandens taršos, taip pat užtikrinant, kad būtų taikomi tiksliojo ūkininkavimo metodai, laikomasi mėšlo kaupimo ir laikymo reikalavimų.

Atsinaujinantys energijos ištekliai – bioenergijos potencialas ir biomasės gamyba miško ūkyje. Šiuo metu nepakankamai sparčiai plėtojamas energetinių plantacijų auginimas, galėtų būti didesniu mastu naudojama menkavertė miškų fitomasė susmulkintojo miško kuro gamybai. Išklausiusieji kursus gebės taikyti miško kuro ruošos technologijas ir organizuoti šį verslą.
Visi šie kursai aktualūs ūkininkams, gavusiems paramą pagal Lietuvos KPP, nes įtraukti į pasirenkamųjų išklausyti kursų sąrašą.
Į kursus registruojama telefonais: 8 610 25047,
8 685 84542 arba el. paštu: k.javaitiene@kmaik.lm.lt, s.cernuliene@kmaik.lm.lt.
Plačiau su projekto veiklomis galima susipažinti www.kmaik.lt tinklalapyje. Apie šių kursų organizavimo laiką ir vietą pranešime VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacinėje sistemoje ir rajoniniuose laikraščiuose.

%d bloggers like this: