Architektui už profesinį atsakingumą valdžia neria smaugvirvę

Lazdijų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Ričardas Vyšniauskas.

Liaudyje sakoma: jei norėsi mušti, lazdą visada surasi. Tik ta lazda būna įvairi – tvirta, geležiniais argumentais apkaustyta arba liauna, palaikė, galinti bet kada nulūžti. Panašu, kad šiuo liaudies posakiu pasinaudojo rajono valdžia, norėdama susidoroti su valdžiai neparankiu profesinę pareigą sąžiningai atlikusiu rajono vyriausiuoju architektu, vis jį „vaišindama“ papeikimais ir įvairiais būdais reikalaudama uždaryti duris iš kitos pusės. Panašu, kad valdžia formaliai atsikratė neparankiu profesionalu, tik kas norės ateiti į jo vietą Lazdijų liūne?


Sudarė komisiją
„Dzūkų žinios“ savo skaitytojams plačiai pristatė situaciją, susijusią su saulės jėgainių masyvo projektu šalia Lazdijų. Verslininkai, rajono valdžios palaikomi, norėjo dešimtis hektarų žemės, esančios šalia Lazdijų, uždengti saulės baterijomis.
Rajono vyriausiasis architektas Ričardas Vyšniauskas pasipriešino šiam projektui, remdamasis įstatymų nuostatomis ir profesine etika. Su šiuo projektu susijusias peripetijas architektas išdėstė trijuose savo rašiniuose, publikuotuose „Dzūkų žiniose“, ši situacija buvo parodyta ir per vieną iš Lietuvos televizijų.
Akivaizdu, jog tokia atvira ir principinga architekto pozicija nepatiko rajono valdžiai ir jie ėmė ieškoti lazdos, kaip išvaryti neparankų architektą iš savivaldybės rūmų.
Administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė birželio pradžioje sudarė komisiją, kuri turėjo įvertinti galimą vyr. architekto tarnybinį nusižengimą. Komisijai vadovavo administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Petrauskas.


Atlikusi tyrimą, komisija pateikė išvadas, su kuriomis supažindino ir R. Vyšniauską bei suteikė jam galimybę parašyti paaiškinimą. Nereikia būti dideliu Savivaldos įstatymo žinovu, kad suprastum, jog architektui metami kaltinimai yra tiesiog juokingi ir netelpa į solidžios valstybinės įstaigos protavimo rėmus.

Kai kurie kaltinimai skamba juokingai
Pateikiame skaitytojams R. Vyšniausko atsakymus į jam pateikiamus kaltinimus.
1. Dėl kaltinimo, kad man pradėjus eiti vyr. architekto pareigas darbuotojai patiria psichologinį spaudimą, nervinę įtampą, skyriuje jaučiamas diskomfortas, suprastėjo skyriaus mikroklimatas.
Lazdijų rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (toliau – skyrius) pradėjau dirbti 2019 m. gruodžio 21 d. Darbo Lazdijų rajono savivaldybėje pradžioje su savivaldybės vadovais aptarėme būsimo darbo gaires, įvardinant tai, kad bus siekiama tobulinti savivaldybės architektūrinę aplinką, gerinti skyriaus atliekamų funkcijų kokybę, įgyvendinti kitus savivaldybės strateginius uždavinius, siekiant pritraukti daugiau turistų, investuotojų. Būtent šias gaires padėjau įgyvendinti pradėjęs eiti skyriaus vedėjo pareigas, tačiau nuo pirmų darbo dienų susiduriu su skyriaus darbuotojų priešprieša bei nepritarimu bandomiems daryti pokyčiams. Apie skyriaus darbuotojų man demonstruojamą priešiškumą ir susidariusią situaciją vadovybę informuoju nuo pirmosios savo darbo savaitės, ne kartą prašiau imtis veiksmų padedant užtikrinti darbo drausmę, tačiau į mano išsakomas pastabas vadovybė nereagavo. Nenorėdamas aštrinti situacijos, visais įmanomais būdais stengiausi išvengti konfliktų, „nepastebėti“ netinkamo požiūrio į valstybės tarnybą ir akivaizdžių viešų ir privačių interesų konfliktų, su kuriais susiduria manimi besiskundžiantys skyriaus darbuotojai. Tačiau tai teigiamų rezultatų nedavė, palaipsniui darbuotojų elgesys ir pozicija tapo atvirai priešiška. Paskutinis pavyzdys buvo 2020 m. gegužės 19 d., antrą dieną pradėjus darbą po karantino, kai paprašiau darbuotojų laikytis darbo drausmės, o vyr. specialistės Jolantos Volodkevičienės išjungti muziką, nes visą dieną prieš tai skyriaus darbuotojų asmeniniai pokalbiai, šurmulys ir leidžiama muzika trikdė skyriaus darbą (pagal Lazdijų rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių VIII skyriaus 93 straipsnio reikalavimus, kabinetuose turi būti vengiama nereikalingo triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, palaikyti kabinetuose tvarką ir švarą, puoselėti kabinetų estetinį grožį; darbuotojai negali trukdyti vieni kitiems dirbti). Šį mano prašymą skyriaus darbuotojai priėmė su pasipiktinimu ir nedelsiant savivaldybėje paskelbė apkalbas, esą aš juos psichologiškai spaudžiu ir įžeidinėju.
Manau, skyriaus darbuotojų skundus sąlygoja tai, kad man pradėjus eiti skyriaus vedėjo pareigas jiems pasidarė ne taip patogu pažeidinėti darbo drausmę, ką buvo įpratę daryti daugelį metų, tame tarpe, pietų pertrauką pasiilginti ar darbo pabaigą pasiankstinti 15–20 minučių, užsiimti su tarnyba nesusijusiais ar asmeniniais darbais, gaišti darbo laiką nesibaigiantiems kavos ir arbatos gėrimams.


2. Dėl kaltinimo, kad aš neaptarnauju ir nekonsultuoju besikreipiančių klientų, o nukreipiu juos skyriaus specialistams.
Teiginys, esą aš neaptarnauju ir nekonsultuoju besikreipiančių klientų, neatitinka tikrovės. Skyriaus vedėjo pareiga yra tinkamai organizuoti skyriaus darbą, todėl aš išklausau besikreipiančius klientus, įsigilinu į jų klausimų problemą ir nukreipiu pas tą skyriaus specialistą, kuris, mano manymu, gali suteikti išsamesnį ir pilnesnį atsakymą pagal savo kvalifikaciją, turimą informaciją, patirtį ir žinias. Klausimais, kuriais galiu išsamiai, tiksliai ir dalykiškai suteikti reikiamą informaciją, konsultuoju ir aptarnauju pats. Pažymėtina, kad mano darbas skyriaus vedėjo pareigose trunka tik 5 mėnesius, o įvertinus darbų krūvį ir specifiką, interesantų konsultavimui kol kas neturėjau galimybės skirti itin daug laiko.
3. Dėl kaltinimo, kad 2020 m. sausio 8 d. atvykau į darbą su žmona ir skyriaus darbuotojai mokė ją dirbti kompiuteriu.
Nurodytą dieną tikrai buvau atvykęs į darbą su savo sutuoktine, tačiau neatitinka tikrovės teiginys, esą skyriaus darbuotojai mokė ją dirbti kompiuteriu. Būtent sutuoktinės prašiau pagelbėti man susipažindinti ir pamokyti dirbti su savivaldybės ir respublikinėmis informacinėmis sistemomis, kadangi savivaldybėje niekas nei darbo pradžioje, nei vėliau neskyrė laiko apmokyti dirbti su minėtomis sistemomis, nors tokie pažadai priimant mane į pareigas buvo. Šiuo atveju sutuoktinės pagalbą pasitelkiau siekdamas greičiau įsisavinti specifines informacines sistemas ir kokybiškiau atlikti tarnybines užduotis. Pažymėtina, kad tą pačią dieną apie mano sutuoktinės apsilankymą skyriuje ir jos vizito tikslą buvo informuota savivaldybės administracijos direktorė, kuri lankėsi skyriuje mano sutuoktinės buvimo jame metu.
4. Dėl kaltinimo, kad pats nerodau jokios iniciatyvos dirbti IS Infostatyba, TPDRIS, ŽPDRIS sistemose.

Aptariamas kaltinimas nėra aiškus, nes nesuprantu, kokie mano pareigoms keliami reikalavimai numato pareigą „rodyti iniciatyvą“ dirbti su informacinėmis sistemomis. Savo tarnybines funkcijas vykdau tinkamai, su informacinėmis sistemomis dirbu, kai tam yra poreikis ir būtinumas. Pažymėtina, kad darbą su sistemomis apsunkina netikslūs pareigybių aprašymai ir darbuotojų atliekamos funkcijos ne pagal pareigybių aprašymus, kurie buvo parengti, kai skyriui vadovavo Audra Kimbirauskienė. Apie šią situaciją žodžiu esu informavęs administracijos direktorę, tačiau pritarimo koreguoti pareigybių aprašymus iki šiol nesu gavęs. Norėčiau pridurti, kad skyriaus funkcijas vykdo ir su minimomis informacinėmis sistemomis dirba ne vienas skyriaus vedėjas, o visas skyrius. Šiuo metu didžioji dalis mano dėmesio skirta rengiamo Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams, kadangi tai ne tik teritorijų planavimo, bet strateginio bei finansinio planavimo dokumentas, pagal kurį savivaldybė gyvens mažiausiai 10 metų. Svarbu tinkamai vykdyti bendrojo plano organizatoriaus funkcijas, tinkamai dalyvauti projekto rengime, nes kitaip savivaldybė turės dokumentą, kuris neatitiks rajono specifikos ir nesukurs gero įrankio ūkio plėtrai, kultūros puoselėjimui, vertybių apsaugai, gyventojų gerovei ir visam kitam proveržiui iš Lietuvos ir Europos paribio. Galiu suprasti (bet ne pateisinti) skyriaus specialistų nenorą gilintis į rengiamo bendrojo plano sprendinius, kadangi jie – nei architektai, nei urbanistai, nei kraštovaizdžio specialistai, tačiau vis dar tikiuosi, kad savivaldybės vadovybė suvokia šio dokumento svarbą. Tenka apgailestauti, kad skyriuje tvyranti atmosfera nepadeda kokybiškai įgyvendinti skyriaus tikslų ir uždavinių bei visuomenės lūkesčių dėl tvarios ir darnios Lazdijų rajono ateities.

Rėmėsi skyriaus darbuotojų skundais
Objektyvumo dėlei kreipėmės į komisijai vadovavusį administracijos direktoriaus pavaduotoją S. Petrauską, prašydami išdėstyti savo poziciją.

– Kas dar be Jūsų buvo paskirti į šią komisiją? 
– Komisijos nariai: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Kęstutis Jasiulevičius, Komunikacijos ir dokumentų skyriaus vedėja Ramunė Žuklijaitė, komisijos sekretorė – Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Adelė Sukackienė.

– Kokiais dokumentais rėmėsi komisija, atlikdama šį tyrimą?


– Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus darbuotojų pranešimais, įrašais savivaldybės administracijoje naudojamoje Dokumentų valdymo sistemoje „DocLogix“.

– Kokie kaltinimai buvo suformuluoti R. Vyšniauskui?
– Tyrimas pradėtas dėl galimo tarnybinio nusižengimo – netinkamo elgesio su Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus (toliau – skyrius) darbuotojais, netinkamo skyriaus darbo organizavimo ir netinkamo tarnybinių funkcijų vykdymo.

– Ar Jums asmeniškai šie kaltinimai atrodo rimti?
– Taip.


– Ar teikiant išvadas buvo atsižvelgta į R. Vyšniausko paaiškinimus?
– Taip.

– Ar prasidėjus teisiniams ginčams, komisija turės pakankamai įrodymų, leidžiančių teigti, jog R. Vyšniauskas padarė tarnybinį nusižengimą?
– Taip.

– Ar Jums, kaip politikui ir žmogui, ši situacija nepanaši į susidorojimą su profesionaliu ir savo tvirtą pilietinę nuomonę turinčiu asmeniu?


– Teisės aktais reglamentuotos tvarkos savivaldybės administracijoje privalu paisyti visiems – ir jauniems darbuotojams, ir profesionalams. R. Vyšniauskas kaip skyriaus vadovas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vykdė netinkamai. Tą rodo skyriaus darbuotojų paaiškinimai ir įrašai dokumentų valdymo sistemoje.

Skyrė griežtą papeikimą
Komisija pateikė išvadas, o administracijos direktorė praėjusią savaitę suraitė įsakymą:
„1. Pripažįstu, kad Ričardas Vyšniauskas, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas-savivaldybės vyr. architektas, padarė tarnybinį nusižengimą – neetiškai bendravo su kolegomis, netinkamai organizavo darbus skyriuje bei netinkamai vykdė tarnybines funkcijas, t. y. tinkamai neatliko savo pareigų ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 ir 21 straipsnius, Lietuvos Respublikos tarnybos įstatymo 3 str. 1 d. įtvirtintus tarnybinės etikos principus, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4, 5 ir 6 punktuose įtvirtintus reikalavimus bei kitų Išvadoje nurodytų teisės aktų nuostatas.
2. Skiriu Ričardui Vyšniauskui, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjui-savivaldybės vyr. architektui, tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą.“
Visiems aišku, kad po griežto papeikimo tiesiausias kelias į atleidimą iš darbo. Misija atlikta. Neliks nepaklusnaus architekto ir laisvai bus galima užkloti Lazdijų apylinkes „elegantiškomis“ saulės baterijomis.
Tiesa, valdžia kol kas nepagalvojo apie tai, kas pakeis R. Vyšniauską vyriausiojo architekto pozicijoje. Dabar, kai visa Lietuvos architektų bendruomenė sužinojo, koks liūnas yra Lazdijų rajono savivaldybėje, koks savižudis architektas norės čia dirbti…

„Dzūkų žinių“ informacija

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: