Dzūkų žinios

Paskelbtas konkursas Šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Lazdijuose dirba du vadovai iš Alytaus, gal jie grįš dirbti į gimtąjį miestą?

Dalintis:

Paskelbtas konkursas Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

Direktoriaus pareiginės algos koeficientas bus nustatomas nuo 2,1487 iki 2,1574 (baziniais dydžiais) (priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo (metais) ir mokinių skaičiaus).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. direktorius turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1.  turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3.  turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo;
2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio;
3. turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
7. ne žemesniu kaip B 1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų matmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
9. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
10. išmanyti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
11. būti susipažinusiam su gimnazijos veiklos organizavimu, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarka, darbo teisiniais santykiais, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, užtikrinti jų vykdymą.

Pretendentas  pateikia šiuos dokumentus:
– prašymą dalyvauti konkurse;
– asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
– gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
– vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos,  į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
– pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją;
– darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
– užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Kalbos mokėjimo lygį patvirtinančiame dokumente turi būti patvirtinta, kad tokį lygį asmuo yra įgijęs, ar lygis patvirtinamas išlaikytu atitinkamo lygio egzaminu(-ais). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje, arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba, arba aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodyta, kad studijų metu įgijo atitinkamą užsienio kalbos mokėjimo lygį;
– dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
– gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimas:
Pretendentas dokumentus pateikia elektroniniu paštu virginija.auruskeviciene@alytus.lt arba, jei tai neįmanoma, registruotu laišku iki 2024 m. balandžio 11 d. įskaitytinai (ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki atrankos). Dokumentų originalai konkurso organizatoriaus nurodytu būdu ir laiku pateikiami sutikrinti su kopijomis iki atrankos. Pretendentams, nepateikusiems visų nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Apie konkursą galima pasiteirauti: el. paštu: virginija.auruskeviciene@alytus.lt arba tel. (8 315) 55 142. 

Papildoma informacija:

Pretendentai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę visus nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos posėdžio informuojami, kad yra kviečiami į atrankos posėdį (kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė), o pretendentai, neatitinkantys kvalifikacinių reikalavimų ar nustatyta tvarka nepateikę dokumentų, informuojami, kad į atrankos posėdį kviečiami nebus, kartu nurodomos priežastys.

Pretendentai, kurie yra pateikę konkurso organizatoriui dokumentus dalyvauti konkurse, suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu, iki atrankos turi susipažinti su Alytaus šv. Benedikto gimnazijos veikla, poreikiais ir gali pristatyti tiesiogiai arba nuotoliniu būdu Alytaus šv. Benedikto gimnazijos bendruomenei vadovavimo švietimo įstaigai gaires. Galima lankytis Alytaus šv. Benedikto gimnazijos (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), tiesiogiai arba nuotoliniu būdu bendrauti su darbuotojais, mokiniais (dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams) netrikdydami švietimo įstaigos veiklos.. Nesilankymas švietimo įstaigoje nelaikomas nustatytos tvarkos pažeidimu ir pretendento vertinimui įtakos neturi.

Su konkursą laimėjusiu asmeniu bus sudaryta terminuota darbo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka (5 metams).

Konkurso paskelbimo data – 2024 m. sausio 29 d.

Pretendentų atrankos posėdžio data – 2024 m. balandžio 23 d.

Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijoms vertinti turi registruotis per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos Nacionalinėje švietimo agentūroje (www.nsa.smm.lt/).

Vadovaujančiojo švietimo įstaigai asmens kontaktai  – Lina Kankevičienė, tel. Nr. (8 315)  74 919, el. p. lina.kankeviciene@benediktogimnazija.lt.

Dalintis:

4 komentarai apie “Paskelbtas konkursas Šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Lazdijuose dirba du vadovai iš Alytaus, gal jie grįš dirbti į gimtąjį miestą?”

  1. Tarptautinei gimnazijai reikėtų tarptautinio direktoriaus.Iš kur tokį gauti? Turbūt ne Lazdijuose.

    Atsakyti
  2. Aw, kaip miela.. kiek pastangų įdėjo, kad sugalvotų intriguojantį pavadinimą darbo skelbimui? Bet jei nežinojot, tai alt valdo kolegija.. tai ir iš kolegijos sočiai direktorių galės iškasti… 😛

    Atsakyti

Rašyti komentarą

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite: